Hyundai Santa Fe, 2021

Hyundai
  • Пробег, км: 24 800
  • Двигатель: 2.5 / 194 л.с. / Бензин
  • Рыночная цена в РФ: 5 100 000 р.
  • Наша цена: 4 700 000 р.
  • Выгода: 400 000 р.

Пробег, км: 24 800

Двигатель: 2.5 / 194 л.с. / Бензин

Рыночная цена в РФ: 5 100 000 р.

Наша цена: 4 700 000 р.

Выгода: 400 000 р.

Статус: Под заказ